Všeobecné

 • Obytný vůz nebo člun bude pronajat osobě starší 21 let a po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz). U firem je třeba předložit výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. Pro nájem obytného vozu musí být nájemce držitelem řidičského oprávnění sk. B nejméně tři roky. Vůz nebo člun smí řídit pouze osoby uvedené ve smlouvě o nájmu. Ve voze platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně (svíčky, petrolejové lampy apod.) vyjma plynového vařiče instalovaného ve voze. Dále je zakázáno jakkoli upravovat vůz (demontáží jeho částí, vrtáním, šroubováním, polepováním apod.).
 • Pronajímatel předá vůz nájemci čistý a přezkoušený, se dvěma plnými lahvemi propanbutanu (pro 3-6 dnů s jednou), plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a WC, s prostředky pro užívání WC a plnou nádrží paliva. Nájemce vrací vůz s vyprázdněnou odpadní nádrží chemického WC a stejným množstvím paliva jako při převzetí. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno.
 • Nafukovací člun předá pronajímatel nájemci v nenafouknutém stavu, s prázdnou nádrží závěsného motoru i přídavnou nádrží. Nájemce vrací člun také v nenafouknutém stavu a s prázdnými nádržemi. Před vyfouknutím a sbalením ho vyčistí a nechá vyschnout.
 • Vůz nebo člun se předává první den pronájmu v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem. Vrácení proběhne v poslední den pronájmu ve stejnou dobu a také po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem. Je třeba počítat s časovou rezervou k předání a převzetí. Při předání bude sepsán předávací prokol.

Platební

 • Po rezervaci nájemce obdrží návrh smlouvy a proforma fakturu k úhradě zálohy ve výši 30% z celkové ceny nájemného. Do 3 pracovních dnů je povinen ji zaplatit jako blokaci termínu. Poté obdrží  nájemce poštou smlouvu o nájmu, kterou potvrdí a do 3 pracovních dnů pošle zpět pronajímateli. Doplatek nájemného, kauci ve výši 25.000,- Kč u obytného vozu a 5.000,- Kč u člunu a servisní poplatek 1.000,- Kč u obytného vozu zaplatí nájemce bankovním převodem před převzetím předmětu pronájmu (musí být na účtu pronajímatele před jeho převzetím) nebo v hotovosti při jeho převzetí.

Storno

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné takto:

 • 20% z celkové ceny pronájmu při odstoupení od smlouvy 60 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu.
 • 30 % z celkové ceny pronájmu při odstoupení od smlouvy 30 až 59 dní před sjednaným prvním dnem pronájmu.
 • 50 % z celkové ceny pronájmu při odstoupení od smlouvy 10 až 29 dní před sjednaným prvním dnem pronájmu.
 • 100 % z celkové ceny pronájmu při odstoupení od smlouvy 9 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí předmětu pronájmu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek jeho převzetí.

Při předčasném ukončení pronájmu se část nájemného nevrací.

Nehody, poruchy, pojištění

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu nebo závadu na předmětu pronájmu telefonicky pronajímateli. Při nehodě, živelné události, vandalismu, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení předmětu pronájmu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla na území dle zelené karty a jsou havarijně pojištěny s 10% spoluúčastí, minimálně však 10.000,- Kč (čelní sklo spoluúčast 500,- Kč). Na poškození, zcizení nebo ztrátu příslušenství nebo vybavení vozu se havarijní pojištění nevztahuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 3 pracovních dnů.

Sankce

 • Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, mezinárodní automobilové pojišťovací karty (zelené karty) servisní knížky nebo jiné předané dokumentace účtuje pronajímatel až 5.000,- Kč za každou ztracenou položku.  Při vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5.000,- Kč. V případě pozdějšího vrácení předmětu pronájmu, než je smluvně ujednáno, účtuje pronajímatel smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

In new york, parents are suing to stop the https://justdomyhomework.com/ state education department from working with inbloom.

Napsat komentář